GDPR

Protite

INTEGRITETSPOLICY

Din personliga integritet är viktig för Protite AB och vi strävar efter att vara öppna och transparenta i vår hantering av dina personuppgifter. I denna policy finner du hur vi behandlar, hanterar och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även ändamålet med vår personuppgiftshantering.

Policyn gäller för Protite AB:s kunder, leverantörer och andra som kontaktar oss. Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera dig som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Protite AB, Organisationsnummer: 556065-3338 är personuppgiftsansvarig och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Företagets kontaktuppgifter är:
Protite AB
Box 1007, 262 21 Ängelholm
Telefon: 0431-136 20

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vårt främsta syfte med att samla in och behandla personuppgifter är att kunna fullfölja vad vi åtagit oss, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund, leverantör eller har annan relation med Protite AB men som önskar bli kontaktade av oss. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi sparar dem heller inte längre tid än vad som krävs för att uppnå detta ändamål. Här följer uppgifter om vilka personuppgifter vi behandlar och på vilka lagliga grunder detta sker:

PersonuppgifterÄndamålGrund för behandlingen
Namn och kontaktuppgifter i pågående affärsrelationer hanterade i affärssystem.För att kunna uppfylla vårt åtagande.Avtal, rättsliga förpliktelser.
Personuppgifter i mailkorrespondens under pågående affärsrelation.För att kunna uppfylla vårt åtagande samt underlag för återkontakt.Avtal, intresseavvägning.
Namn och kontaktuppgifter som du uppger då du önskar att vi tar kontakt med dig.Underlag för kontakt.Avtal.
Namn och kontaktuppgifter som du uppger då du söker jobb hos oss.För att vi skall kunna behandla din ansökan även efter att rekryteringsprocessen är avslutad.Avtal, samtycke om du vill att vi behåller dina uppgifter.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
• Direkt överlämning av uppgifter från dig till oss.
• Sökningar i offentliga register.

När behöver vi ditt samtycke?

Om vi behöver behandla personuppgifter i annat syfte än att uppfylla våra åtaganden eller rättsliga förpliktelser, kommer vi att inhämta ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då inte att längre att behandla dina personuppgifter om de inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Protite AB skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösning-ar. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter skall ha tillgång till dem. Åtkomstsystem krävs för till-gång till samtliga av Protite AB:s system som hanterar personuppgifter. Vi använder personuppgiftsbiträden för drift av våra system och har då upprättade personbiträdesavtal. Då så är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden eller rättsliga förpliktelser måste vi ibland även lämna vidare uppgifter till myndigheter och företag enligt nedan:

• Myndigheter så som polis och skatteverk.
• Företag som ombesörjer transporter så som logistikföretag och transportörer.

Vi säljer inte vidare några personuppgifter till 3:e part.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar vi gör om din person.
  •  Du har rätt att begära rättning om våra uppgifter om dig är felaktiga.
  • Du har rätt att begära begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in för.
– Om uppgifterna sparats endast baserat på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

• Du har rätt att få dina data flyttade till annan part (Dataportabilitet).

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så är du välkommen att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna ovan.

Du har alltid möjlighet att inge klagomål på vår hantering till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

2022-03-17
Zvonko Turujlija

Verkställande Direktör

Varukorg
Rulla till toppen