+46 431 136 20 protite@protite.se

PROFESSIONAL
CUSTOMIZED SOLUTIONS

MILJÖPOLICY

Protite AB strävar efter en minimerad miljöpåverkan i alla led i hela sin verksamhet, innefattande såväl industrisömnad och tillverkning av maskinskydd som produktion av tätningar och andra plana detaljer.

Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och vårt miljöledningssystem i syfte att skydda och förhindra förorening av miljön.

Miljömål sätts utifrån våra identifierade betydande miljöaspekter med målsättningen att uppnå största möjliga förbättring i relation till insats samt utifrån en strävan att ur ett livscykelperspektiv minimera miljöbelastningen från leverantörsled till levererad produkt.

Företaget följer, och håller sig uppdaterat om aktuella lagkrav och eventuella andra bindande krav som kan relateras till företagets verksamhet och genomför regelbundet utvärderingar för att säkerställa efterlevnad.

Vi skall i vår verksamhet arbeta med bästa tillgängliga teknik för att uppnå högt ställda krav vad gäller säkerhet, hälsa och miljö.
Miljöansvaret delas av samtliga medarbetare och var och en måste ta ett aktivt ansvar för den egna verksamhetens miljöpåverkan.

2022-03-17
Zvonko Turujlija
Verkställande Direktör